Liên Hợp quốc với vấn đề phát triển con người

Là tổ chức quốc tế phổ cập lớn nhất thế giới, Liên hợp quốc (LHQ) luôn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế, trong đó vấn đề có tính chất nền móng là bảo vệ và phát triển nhân quyền. Bài viết sẽ đề cập đến các góc cạnh sau đây: LHQ có đóng góp gì trong sự hình thành khái niệm về phát triển con người; LHQ đã thể hiện vai trò như thế nào trong việc bảo vệ quyền con người; và vấn đề thúc đẩy phát triển bền vững của LHQ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỰ ÁN SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh Con đường thực hiện thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống lãng phí và vận dụng ở Việt Nam hiện nay