Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Ảnh hưởng của các bên liên quan đến mức độ tham gia của người dân trong hoạt động quản lý rác thải ở Hà Nội

Quản lý rác thải muốn hiệu quả và bền vững cần có sự tham gia và phối kết hợp của các bên liên quan đến hoạt động này, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của người cung cấp dịch vụ là công ty/công nhân vệ sinh môi trường và người sử dụng dịch vụ, đồng thời là chủ thể thải rác – người dân. Dựa trên các kết quả phỏng vấn và điều tra xã hội học, bài viết này sẽ phân tích những ảnh hưởng của các bên liên quan đến sự tham gia của người dân trong hoạt động phân loại, thu gom và xử lý rác thải, bao gồm: công nhân vệ sinh môi trường, nhóm tự quản cơ sở trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố, đoàn thể xã hội, nhóm thu mua phế liệu phi chính thức và chính quyền cấp quận/ huyện, phường/xã. Từ đó, đề xuất một số khuyến nghị tăng cường sự tham gia của các bên liên quan nhằm nâng cao sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý rác thải ở Hà Nội. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55992

VỀ DỰ BÁO “HẬU TPP”, TRUNG QUỐC HƯỞNG LỢI TỪ SỰ TỔN THẤT CỦA HOA KỲ

Nghiên cứu trước tiên phân tích dự báo “hậu TPP”, Trung Quốc hưởng lợi từ sự tổn thất của Hoa Kỳtrên cơ sở tham chiếu thực tiễn và lý thuyết Chủ nghĩa Hiện thực cấu trúc và Chủ nghĩa Tự do thể chế, từ đó chỉ ra những quan điểm khác nhau đối với dự báo này. Tiếp theo, nghiên cứu đưa ra quan điểm đối với dự báo “hậu TPP”, Trung Quốc hưởng lợi từ sự tổn thất của Hoa Kỳ, cho rằng TPP chỉ là một trong các biện pháp của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn sự thách thức của Trung Quốc đối với trật tự quốc tế do Hoa Kỳ dẫn dắt. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để cho rằng TPP sẽ dẫn đến sự tăng hoặc giảm quyền lực của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cho dù không có TPP, nhưng nếu quyết tâm, Hoa Kỳ vẫn còn các biện pháp hữu hiệu khác. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59137

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Nghiên cứu khoa học của sinh viên: hoạt động trí tuệ giúp SV vận dụng phương pháp luận và phương pháp NCKH trong học tập và trong thực tiễn. Làm quen với hoạt động này SV vận dụng tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, bước đầu góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra. Quản lý hoạt động NCKH của sinh viên: cách thức cụ thể mà chủ thể quản lý trường đại học thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo của nhà trường. Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn tác giả đã nghiên cứu lí luận, thực tiễn Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN để từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN. Quản lý hoạt động nghiên cứu k…

Vai trò của Sanyutei Encho trong đời sống xã hội - văn hóa Nhật Bản thời kỳ Minh Trị: Luận án TS. Lịch sử: 62 22 50 05

- Làm rõ những xu hướng phát triển của lịch sử văn hóa Nhật Bản thời Minh Trị; phân tích quá trình kế thừa và tiếp biến của nghệ thuật đại chúng Yose và kể chuyện-tấu nói Rakugo từ một truyền thống của xã hội và văn hóa thị dân đã phát triển mạnh mẽ trong thời Edo trở thành loại hình mang dấu ấn cận đại hóa thời Minh Trị. - Khảo cứu các nguồn sử liệu gốc, tư liệu và nghiên cứu về Sanyutei Encho – tác giả, nghệ sĩ kể chuyện-tấu nói Rakugo, nhà hoạt động văn hóa đại chúng tiêu biểu cuối thời Edo – đầu thời Minh Trị trong liên hệ với các sự kiện và bối cảnh của thời đại nhằm làm rõ cuộc đời, sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội, những đóng góp và ảnh hưởng chủ yếu của Sanyutei Encho trong đời sống văn hóa - xã hội Nhật Bản thời Minh Trị.  - Qua nghiên cứu trường hợp Sanyutei Encho, luận án đã phân tích và làm rõ vai trò của tầng lớp văn nghệ sĩ đô thị trong việc lôi cuốn quần chúng xã hội, và quá trình tiếp biến của truyền thống văn hóa thị dân Edo, một tiền đề và nội lực quan trọng của cận…

Hợp tác đại học - doanh nghiệp trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam

Hợp tác giữa đại học - doanh nghiệp là xu hướng phổ biến trên thế giới. Nó có tác động tích cực tới hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển trong đại học và khai thác tối ưu nguồn lực của các bên. Dựa trên các luận chứng lý thuyết, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và phân tích thực tế một số trường hợp trong nước, bài viết chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân chủ quan từ hai phía, các rào cản từ cơ chế quản lý và chính sách của Nhà nước. Đồng thời, bài viết đưa ra gợi ý về những giải pháp và kiến nghị tháo gỡ các rào cản nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng hiệu quả hoạt động của các đại học ở Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55746

Nghiên cứu thành phần loài nấm dược liệu của Việt Nam và đặc điểm sinh học của một số loại quan trọng

Hình ảnh

Nghiên cứu nhu cầu đọc và công tác giáo dục nhu cầu đọc của học sinh tiểu học

Hình ảnh
Đề tài được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu nhu cầu đọc của học sinh tiểu học và công tác giáo dục nhu cầu đọc cho các em học sinh. Qua kết quả nghiên cứu đóng góp một vài ý kiến nhằm định hướng phương pháp giáo dục giữa gia đình – nhà trường –thư viện đối với nhu cầu đọc của học sinh. Từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp để thúc đẩy nhu cầu đọc của học sinh, hỗ trợ cho giáo viên và phụ huynh trong việc phát triển nhu cầu đọc của con em mình. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33837

Tham nhũng trong giáo dục cấp phổ thông ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và những giải pháp

Diễn ngôn tình yêu từ văn học tới điện ảnh qua The English patient và The reader.

Hình ảnh

Chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Bài viết nhằm phân tích sự tác động giữa chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Từ kết quả điều tra xã hội học năm 2014, trên quan niệm về đạo đức, chuẩn mực đạo đức, bài viết nhìn nhận sự biến đổi trong quan niệm về chuẩn mực đạo đức qua cái nhìn lịch sử, nhìn nhận vai trò của chuẩn mực đạo đức với xây dựng và phát triển con người Việt Nam hiện nay và thử nêu một số giải pháp xây dựng chuẩn mực đạo đức để xây dựng, phát triển con người Việt Nam hiện nay. Việt Nam đang ở trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì thế, xây dựng và phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi phải theo một chuẩn mực đạo đức của một thời kỳ mới. Bài viết có thể góp một tiếng nói vào sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam hiện nay. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55412

Thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lí trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp ở Đại học Quốc gia Hà Nội)

Năng lực thích ứng của một cán bộ quản lí trường đại học là sự tổng hợp tri thức, kĩ năng và ý thức thái độ được phát lộ thông qua khả năng thực hiện các thay đổi để thích nghi với sự thay đổi của bối cảnh. Khả năng thích ứng được xác định thông qua khả năng phân tích và hành động để thích nghi và nó bao gồm nhiều yêu tố. Theo chúng tôi có 4 yếu tố quan trọng đó là (1)khả năng nhận thức về các nội dung của thay đổi đang tác động tới đơn vị, liên quan trực tiếp đến đơn vị; (2)Nhận diện, phân tích được các thách thức và rào cản khi triển khai các nội dung đổi mới của bản thân người thực hiện thay đổi; (3) Kĩ năng thích ứng với thay đổi của bản thân nhà QL nói riêng và của tổ chức mà họ đang điều hành; (4) Kĩ năng QL sự thay đổi của CBQL đó. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57136

Sáng kiến phát triển mở: Hệ thống dữ liệu mở về phát triển tại khu vực MEKONG

Bài viết này mô tả một hệ thống thông tin và dữ liệu trực tuyến mang tính đổi mới, hướng đến các xu hướng phát triển, hỗ trợ cung cấp thông tin cho giáo dục, nâng cao giá trị nghiên cứu học thuật, đồng thời có triển vọng đóng góp cho hệ thống tài nguyên giáo dục mở tại Việt Nam và khu vực Mekong. Từ trang web khởi đầu Dữ liệu mở về Phát triển Cam pu chia (ODC) sau được nâng cấp thành hệ thống dữ liệu mở mang tính khu vực, bao gồm một trang web cho khu vực Mekong và ba trang web về ba quốc gia Campuchia, Myanmar và Việt Nam. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11590

Thiết chế chính trị: Di sản và thừa kế