Chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) qua một số công trình của người Pháp

Tìm hiểu những quan điểm của người Pháp về tình hình Đông Dương trong thời gian chiến tranh thế giới thứ 2 và quá trình chuẩn bị trở lại xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp để thấy được nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh Đông Dương. Trình bày quá trình diễn biến của chiến tranh: nêu lên cách nhìn nhận của người Pháp về những diễn biến chủ yếu của cuộc chiến trên các mặt: hoạt động quân sự và chính trị của Pháp trong giai đoạn 1946-1950; những cố gắng không thành công của Pháp trong những năm 1951-1953 và về chiến dịch Đông - Xuân năm 1953-1954. Trình bày những nhận định của người Pháp về các vấn đề liên quan đến sự quốc tế hoá chiến tranh Đông Dương, những mối quan hệ giữa các bên tham chiến với các nước lớn trên thế giới, về giải pháp kết thúc chiến tranh cũng như những đánh giá về tác động của cuộc chiến đối với nước Pháp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh Con đường thực hiện thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu

Phân tích chẩn đoán bệnh mạch vành dựa trên tín hiệu điện tâm đồ

Áp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam: Luận án TS. Kinh tế học: 623101